Ameryka Łacińska w Stosunkach Międzynarodowych – konferencja w Krakowie

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza serdecznie na konferencję naukową „Ameryka Łacińska w Stosunkach Międzynarodowych”, która odbędzie się 14 stycznia. Portal LatinoAmerica.pl objął patronat nad konferencją.

DSC04539

AMERYKA ŁACIŃSKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Kraków 2013
1. ORGANIZATOR.
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koordynator projektu:
Magdalena Lisińska ( +48 606 915 367, magdalena.lisinska@kssm.pl)

2. TERMIN.
14 stycznia 2013 r.

3. MIEJSCE.
Sala Wystawowa A Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33)

4. OPIEKA NAUKOWA.
dr hab. Artur Gruszczak

5. ADRESACI.
Konferencja naukowa Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych to wydarzenie do wzięcia w którym zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką latynoamerykańską, ale też szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi, ekonomią czy polityką. Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi reprezentujący czołowe polskie ośrodki badawcze, studenci zainteresowani Ameryką Łacińską oraz publicyści zajmujący się tematyką latynoamerykańską.

6. IDEA.
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od początku swojej działalności podejmuje aktualną tematykę międzynarodową. Planowana konferencja to pierwsza na Uniwersytecie Jagiellońskim inicjatywa naukowa, której celem jest zarysowanie roli Ameryki Łacińskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Region latynoamerykański stanowi interesujący i ważny przedmiot analizy, mimo iż często marginalizowany w debacie publicznej. Ameryka Łacińska to obszar o wielkim potencjale geograficznym i demograficznym, obejmuje on bowiem powierzchnię ponad 21 km2, zamieszkiwaną przez prawie 600 mln osób. Państwa latynoamerykańskie, przez lata traktowane jako peryferyjny trzeci świat, zaliczane są dziś do grupy krajów rozwijających się bądź nowo uprzemysłowionych. Świadczy to o rosnącym potencjale regionu w gospodarce
i polityce światowej. Ameryka Łacińska to z jednej strony skupisko krajów stosunkowo podobnych do siebie – mających wspólne tradycje kulturowe, wspólną przeszłość kolonialną i wspólne doświadczenia krwawych dyktatur. Jednocześnie jednak nie można zapominać, iż państwa latynoamerykańskie różnią się od siebie wielkością, uwarunkowaniami rozwoju, strategicznymi interesami czy też sposobem prowadzenia polityki przez poszczególnych przywódców.
Ideą konferencji jest próba podjęcia rozważań na temat roli Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych, biorąc pod uwagę dwie płaszczyzny – zewnętrzną, traktującą Latynoamerykę jako autonomiczny obszar rzeczywistości międzynarodowej oraz wewnętrzną – ukazującą specyfikę relacji między poszczególnymi podmiotami regionu.

7. CELE.
Głównym celem konferencji jest chęć ukazania Ameryki Łacińskiej
z perspektywy badaczy stosunków międzynarodowych. Priorytetem organizatorów jest również popularyzacja tematyki latynoamerykańskiej wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szerszej publiczności zainteresowanej kwestiami międzynarodowymi. Poprzez rzetelne przedstawienie sytuacji regionu oraz poszczególnych państw wchodzących w jego skład, podjęta zostanie próba zrewidowania stereotypowego postrzegania Ameryki Łacińskiej jako obszaru o małym potencjale, nieodgrywającego większej roli na arenie międzynarodowej.
Założeniem konferencji jest również wypracowanie wniosków oraz przedstawienie wielostronnych opinii na temat roli Ameryki Łacińskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, zarówno z perspektywy politycznej, co gospodarczej czy też społecznej. Planowana publikacja pokonferencyjna, której wydanie będzie następnym etapem projektu, stanowić będzie wymierny owoc prac podjętych w ramach wydarzenia naukowego.
Tematy, którymi organizatorzy chcieliby się zająć w ramach konferencji, to:
Ameryka Łacińska w międzynarodowych stosunkach politycznych;
uwarunkowania stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej;
Ameryka Łacińska w gospodarce światowej;
Ameryka Łacińska w polityce mocarstw światowych – USA, Rosji, Chin, Unii Europejskiej;
procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej;
problem Kuby i Wenezueli na arenie międzynarodowej;
problemy bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej;
problemy społeczne i rozwojowe w Ameryce Łacińskiej na tle innych regionów świata;
konflikty lokalne i spory terytorialne w Ameryce Łacińskiej;
polityka zagraniczna państw latynoamerykańskich.

8. HARMONOGRAM.
14 stycznia 2012
1000 – otwarcie konferencji
1015-1200 – panel akademicki „Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej”
1200-1215 – przerwa kawowa
1215-1400 – panel akademicki „Ameryka Łacińska w ujęciu globalnym”
1400-1500 – przerwa obiadowa
1500-1630 – panel publicystyczny
1630-1645 – przerwa kawowa
1645-1800 – panel studencko-doktorancki

9. PLAN KONFERENCJI.
Liczba paneli:
cztery panele zróżnicowane pod względem tematycznym i uczestników.
Panel akademicki „Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej”:
liczba wystąpień – 4,
czas trwania – 105 minut (wystąpienia – 4x 20 minut, dyskusja – 25 minut).
Panel akademicki „Ameryka Łacińska w ujęciu globalnym”:
czas trwania – 105 minut (wystąpienia – 4x 20 minut, dyskusja – 25 minut).
Panel publicystyczny:
liczba uczestników – 3,
czas trwania – 90 minut (dyskusja).
Panel studencko-doktorancki:
liczba wystąpień – 4,
czas trwania – 75 minut (wystąpienia – 4x 15 minut, dyskusja – 15 minut).

10. ORGANIZATOR.
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ jest samorządną organizacją studencką
o charakterze naukowym, działającą przy Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Główne cele działalności Koła:
poszerzanie wiedzy dotyczącej problematyki studiów,
właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu,
współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką stosunków międzynarodowych,
integracja środowiska studentów.
W latach 2010-2012 Koło było organizatorem lub współorganizatorem ponad 50 wydarzeń, w tym:
trzech edycji Festiwalu Dyplomatycznego – interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego ogólnopolską konferencję naukową, Turniej Negocjacyjny oraz warsztaty,
międzynarodowych wyjazdów badawczych i konferencyjnych: wyjazd badawczy do Rzymu (projekt „Dywizje papieża” – najlepsza armia dyplomatyczna świata? Studium wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI), międzynarodowa konferencja naukowa w Hamburgu („Przystąpienie Polski do UE w kontekście stosunków polsko-niemieckich i ich rozwój”), międzynarodowa konferencja naukowa w Odessie („Aktualny stan
i perspektywy rozwoju państw wschodnioeuropejskich i państw centralnej Azji”),
ponad 20 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym: Afryka – kontynent zmarnowanych szans czy nieograniczonych możliwości?; Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych; Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE; Arabskie przebudzenie – źródła, szanse, zagrożenia; W murach Wiecznego Miasta – między państwem a Kościołem; Współczesne oblicze Pakistanu; Global dilemmas of security & development in the Middle East; Bałkany – wymiar europejski; Partnerstwo Wschodnie. Mapa drogowa czy droga do nikąd?; Współczesne oblicze Iranu; ONZ – zmierzch czy renesans?; Współczesna Szwecja,
ponad 10 debat eksperckich na tematy takie jak: aktualne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze (w ramach cyklu „Agora XXI wieku”); perspektywy polskiej samowystarczalności energetycznej; ocena możliwości i potencjału wypełnienia przez Polskę celów unijnych określonych w pakiecie energetycznym 3×20; przemiany na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej; perspektywy i struktura przyszłego europejskiego systemu bezpieczeństwa,
kilkunastu spotkań i wykładów otwartych, podczas których gośćmi byli m.in. Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore; dr hab. Dariusz Kozerawski, prof. AON; prof. dr hab. Roman Kuźniar; Jim Hocking, dyrektor ICDI; prof. Kazimierz Lankosz; dr Zbigniew Włosowicz, a w latach wcześniejszych także prof. Stanisław Koziej; prof. Marek Waldenberg; Anne Hall, Konsul Generalny USA w Krakowie; Wojciech Łuczak; Leszek Moczulski; Jarosław Szarek,
symulacji obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ; członkowie Koła uczestniczyli także dwukrotnie w europejskich symulacjach obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ – w Wiedniu (2008) i w Barcelonie (2009).
Koło od kilku lat wydaje naukowy periodyk „Zeszyty Naukowe KSSM UJ”, redagowany przez prof. dra hab. Michała Chorośnickiego oraz magazyn opinii „ARENA. Sprawy Międzynarodowe”, redagowany przez dra hab. Artura Gruszczaka.
Koło prowadzi także działalność samokształcącą w oparciu o sekcje tematyczne (Afrykańska; Europejska; Prawa Międzynarodowego i Praktyki Dyplomatycznej; Studiów Strategicznych; Wschodnia).
W ramach Koła funkcjonują także zespoły badawcze, w tym m.in. monitorujący prace nad przygotowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Członkowie Koła tworzyli też zespół badawczy ds. dyplomacji Stolicy Apostolskiej, w ramach prac którego zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, a także ekspertami z Polski i Watykanu. Podsumowaniem tej działalności jest publikacja na temat wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych.
Cały projekt „Dywizje papieża” – najlepsza armia dyplomatyczna świata? Studium wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI został wyróżniony w konkursie StRuNa w kategorii „Projekt roku 2011”.
Koło, w odpowiedzi na polsko-szwedzką inicjatywę Partnerstwa Wschodniego, prowadzi prace w ramach programu Partnerstwo Wschodnie Młodych, łączącego wymiar socjalizacyjno-kulturowy z wymiarem naukowo-badawczym międzynarodowej współpracy młodzieży akademickiej. Wymiernym efektem tych prac jest publikacja The Eastern Partnership: New Perspectives for a New Europe.
Opiekunem naukowym KSSM UJ jest dr hab. Artur Gruszczak.

autor tekstu: Ola Plewka – Szmigiel

politolog, latynoamerykanistka, podróżniczka, pilot wycieczek i przewodnik po Warszawie

« poprzedni post
 
następny post »

Komentarze facebookowe:

Komentarze (y)

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.